Kad pecate pri površini ili u srednjem sloju vodenog stuba – na primer, tokom leta, možete varalicu voditi znatno brže. Pastrmka koja pliva opušteno u otvorenoj vodi može biti lak plen, a štuka koja je pažljivo uhodi i ne bude viđena može raču­nati na uspeh pri napadu sa leđa ili odozdo. Kao rezultat, štuka je iznena­đu­juće voljna za jurnjavu za našim vara­licama po otvorenoj vodi. Ubrzano vođenje neće vam samo omogućiti efi­kasniju pretragu veće površine, što je važno na velikim jezerima i brakičnim vodama, već će naterati štuku da napadne varalicu u punom naletu, nemajući vremena da je detaljno ispita.
   U gorepomenutim jezerima-revirima mo­že­te opuštenije vara­ličariti i više pažnje posvetiti tra­ženju lokacija na kojima se ribnjačke pastrmke okupljaju, tu negde pored vrebaju i štuke. Naročito lovno može biti ako imi­tirate povređenu pastrmku, i to džerko­vanjem, tvičo­vanjem i peri­odičnim pauzama. Dok ovo radite, obratite pose­bnu pažnju na strunu, kako bi primetili udarce za vreme pauza u vođenju.

Dovoljno veliki mamac možete voditi i po samoj površini, a štuke će ga napadati i sa 2-3 m dubine

Štuka je voljna za jurnjavu za velikim vara­licama i po otvorenoj vodi. Ova od 110 cm i 10,6 kg je napala Rattle Trout shad od 27,5 cm!